Algemene voorwaarden

1 Algemeen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, handelingen en overeenkomsten betreffende de door ons te verrichten leveringen en/of diensten, waaronder de daarmee samenhangende overeenkomsten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 • Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld, tenzij partijen vaker met elkaar hebben gehandeld. Mocht verschaffing redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zijn de algemene voorwaarden bij de Opdrachtnemer in te zien en worden zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
 • Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die welke eventueel door de wederpartij of door een andere derde partij worden gehanteerd, met dien verstande dat hiermee tevens de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van de hand wordt gewezen.
 • Indien om wat voor reden dan ook een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, worden vernietigd of niet geldig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook in andere talen opgesteld. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende versies prevaleert de Nederlandse tekst.
 • Deze Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de Overeenkomst.

2 Definities.

 • In deze voorwaarden wordt steeds van ‘’zaken’’ gesproken, ook wanneer het slechts op één zaak betrekking heeft.
 • Onder ‘’schriftelijk’’ wordt verstaan: correspondentie per brief, e-mail of fax, of enige andere document in schriftelijke vorm.
 • Onder ‘’leveringsdatum’’ wordt verstaan: de op de orderbevestiging vermelde leveringsdatum is geen fatale maar een vrijblijvende termijn.
 • Onder ‘’ons’’ wordt verstaan: Jumbo Fabriek van Aanhangers en Opleggers (Opdrachtnemer).
 • Onder ‘’opdrachtgever’’ wordt verstaan: koper, opdrachtgever, wederpartij. Dat wil zeggen; elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder ‘’opdrachtgever’’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 • Onder ‘’fabrieksterrein’’ wordt verstaan: Het terrein van Opdrachtnemer gevestigd aan de Automotive Campus 30 te Helmond.
 • Onder ‘’algemene voorwaarden’’ wordt verstaan: Het geheel van bepalingen als hier opgenomen, die onderdeel van de overeenkomsten die door ons worden aangegaan.
 • Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: ieder overeenkomst van koop en verkoop dan wel enig andere doel, zoals in de overeenkomst is bepaald, gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot de zaak of product

3 Offertes.

 • Een door ons uitgebrachte offerte is vrijblijvend voor beide partijen. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, advertenties, brochures en andere gegevens zijn naar beste kunnen opgesteld, doch zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de offerte c.q. de verstrekte informatie, alsmede voor de conformiteit van het desbetreffende product. De inhoud van de Aanbieding kan onjuistheden of verschrijvingen bevatten en binden de Opdrachtnemer niet. Opdrachtnemer is gerechtigd deze aan te passen en het aanbod alsnog te herzien.
 • Elke offerte is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 • Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen hierover aan te passen.
 • Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor een periode van 30 dagen tenzij anders op de aanbieding aangegeven.
 • Alle informatie op de website met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks op de website per direct te verwijderen dan wel voor andere informatie te vervangen.

4 Orders en overeenkomst

 • Offertes, orders en overeenkomsten gedaan per telefoon, schriftelijk of door tussenkomst van opdrachtnemer’s vertegenwoordigers of distributeurs zijn slechts bindend voor ons nadat wij deze een orderbevestiging door de opdrachtgever getekend retour hebben ontvangen schriftelijk hebben bevestigd of vanaf het moment dat Opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met de bestelling.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
 • Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat voor of gedurende enig moment van de looptijd van de overeenkomst, is elk van deze gelieerde (rechts) personen hoofdelijk verbonden jegens Opdrachtnemer voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen. De opdrachtgever verklaart met het aangaan van de overeenkomst gemachtigd en bevoegd te zijn de gelieerde (rechts) persoon hoofdelijk te verbinden aan de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een order of overeenkomst te weigeren zonder opgaaf van reden.
 • De door ons aan de koper/ opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 werkdagen na dagtekening van onze orderbevestiging ons schriftelijk heeft geïnformeerd dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

5 Prijs.

 • De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek, waaronder wordt verstaan levering op ons fabrieksterrein.
 • Onvoorziene prijsverhogingen, waaronder begrepen verhogingen door kostprijsverhogende overheidsmaatregelen, openbare belastingen of heffingen of andere kostprijsverhogende factoren, kunnen na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voor levering van de zaak/ product, door Opdrachtnemer worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen zijn exclusief belasting, waaronder de BTW, en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en, voor zover van toepassing, exclusief vervoerskosten en luiden in Euro´s, tenzij anders is overeengekomen.
 • De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden. Mochten prijzen onderhevig zijn aan schommelingen door een specifieke markt dan kunnen de prijzen aldus variëren.
 • Ingeval van een natuurlijk persoon, geldt in tegenstelling tot lid 2 van dit artikel dat prijsverhogingen vanaf drie maanden na totstandkoming ervan mogen worden doorberekend/ in rekening mogen worden gebracht. Bij een prijsverhoging op kortere termijn is de natuurlijk persoon bevoegd de Overeenkomst zonder nadere kosten te ontbinden.

6 Aanvullende opdrachten.

 • Door alle personeelsleden van opdrachtgever kunnen eventueel aanvullende opdrachten worden verstrekt, welke opdrachten bindend zijn voor de opdrachtgever. Deze bevoegdheid geldt tot een bedrag van maximaal 15% van de op grond van artikel 5 geldende prijs.

7 Inruil.

 • Bij inruil van een aanhangwagen of oplegger dienen de van overheidswege voorgeschreven documenten te worden meegeleverd. Bij het niet nakomen van deze verplichting of als de aanhangwagen of oplegger door de Rijksdienst voor Wegverkeer wordt afgekeurd, is de opdrachtgever verplicht het door ons voor de aanhangwagen of oplegger betaalde bedrag eventueel vermeerderd met de daaraan door ons bestede kosten, te betalen een en ander tegen terug levering van genoemde aanhangwagen of oplegger.
 • Bij niet voldoening aan deze verplichting is de opdrachtgever ons tevens een rentevergoeding verschuldigd te rekenen naar een percentage van 8 punten boven het 3-maands euribor-tarief te rekenen vanaf de dag dat hij tot betaling is gemaand.
 • Indien een door opdrachtgever ingeruilde aanhangwagen of oplegger niet op de overeengekomen datum door opdrachtgever aan ons ter algehele en vrije beschikking wordt gesteld is opdrachtgever – zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – aan ons een vergoeding verschuldigd per week, of een gedeelte van een week van 1% van de prijs waarop de desbetreffende aanhangwagen of oplegger werd ingeruild.
 • Bij de feitelijke levering van het in te ruilen voertuig dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van de taxatie door Opdrachtnemer. Indien het in te ruilen voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de taxatie heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid het inruilvoertuig te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren.

8 Maten en uitvoering.

 • Catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichtsopgave e.d. van producten zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door ons ondertekende opdrachtbevestiging.
 • Verandering in een bestelling is voor rekening van de opdrachtgever.
 • Door ons afgegeven tekeningen blijven ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.
 • Oorspronkelijk overeengekomen materialen en/of constructies kunnen door ons door zo gelijkwaardig mogelijke materialen en/of constructies vervangen worden.

9 Levertijd.

 • De levertijd gaat in op het laatste van het hieronder vermelde tijdstip:
 • De dag waarop wij het bedrag volgens artikel 12-1ste lid dat vóór de aanvang der werkzaamheden dient te worden voldaan, ontvangen hebben;
 • De dag waarop wij de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d. van de opdrachtgever hebben ontvangen.
 • Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering. Niet-tijdige levering of uitvoering van werkzaamheden geeft de opdrachtgever geen recht op niet-nakoming van enige ten opzichte van ons aangegane verplichting, noch op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer deze ter keuring respectievelijk afhaling of verzending gereed liggen.

10 Aflevering.

 • De opdrachtgever heeft het recht de door ons geleverde, gerepareerde of bewerkte zaken te (laten) keuren alvorens deze ons fabrieksterrein verlaten hebben.
 • Na aanvaarding van de zaken door opdrachtgever kan deze alleen reclameren ter zake van gebreken die bij keuring niet hadden kunnen blijken. Opdrachtnemer dient een niet uiterlijk waarneembaar gebrek betreffende geleverde zaken binnen zeven dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk te melden. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de Opdrachtnemer is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 • De Opdrachtnemer kan klachten betreffende de geleverde zaken uitsluitend in behandeling nemen indien gedetailleerde foto’s van de geleverde zaken op het moment van ontdekking aan Opdrachtnemer worden geleverd.
 • De eigendom van zaken waarover Opdrachtgever klaagt, blijven of worden eigendom van Opdrachtnemer onverminderd de eventuele betaling van de koopprijs door Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid van het Product/gebrekkige levering indien hij heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 9 lid 3 en/of indien hij niet binnen de hiervoor in dit artikel vermelde termijnen op de aangegeven wijze heeft gereclameerd en/of indien hij de Opdrachtnemer in de gelegenheid heeft gesteld om het gebrek te herstellen.
 • Indien niet anders overeengekomen, dienen de zaken bij de melding van gereedheid op de opgegeven dag en plaats te worden opgehaald door de opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat de zaken door ons aan de opdrachtgever verzonden zullen worden, geschiedt verzending voor diens rekening en risico na betaling van (het restant van) de prijs plus vracht- en eventuele andere kosten. Verzekering geschiedt alleen in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever.
 • Toezending van onderdelen geschiedt onder rembours en ongefrankeerd per snelste gelegenheid.
 • Bij niet-nakoming van de verplichting tot afname ex lid 3 worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op ons fabrieksterrein opgeslagen tegen een tarief gelijk aan 2% per maand van de prijs als bedoeld in artikel 3 van de desbetreffende zaken. Hetzelfde geldt indien de opdrachtgever ex art. 12 lid 3 en art. 15 lid 3 in bedoelde gevallen de zaken niet in ontvangst neemt.
 • Reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

11 Risico- en eigendomsovergang.

 • Dadelijk nadat de zaken in de zin van artikel 9 lid 3 als geleverd gelden, draagt de opdrachtgever het risico van de zaken, en zo ook voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken of onderdelen daarvan mochten ontstaan. De eigendom gaat eerst over nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel 9 lid 3 gestelde, gaat de eigendom van de zaken aan de opdrachtgever over, wanneer al wat de opdrachtgever aan ons verschuldigd is – inclusief rente en kosten – is voldaan.
 • Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de opdrachtgever na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

12 Betaling.

 • Indien niet anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in twee gedeelten, t.w.:
 • 25% van de prijs bij het verstrekken van de opdracht;
 • 75% vóór of bij (op)levering, tenzij anders is overeengekomen.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij van rechtswege in gebreke en wordt zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag rente in rekening gebracht gelijk aan een percentage van 8 punten boven de 3-maands Euribor-tarief en tevens alle op de inning van onze vordering vallende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten te zijnen laste gebracht.
 • Bovendien zijn wij in geval van achterstallige betaling gerechtigd afgeleverde zaken zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst – al dan niet na démontage – tot ons te nemen.
 • Betalingen dienen te geschieden op de voor ons aangegeven wijze, zonder korting en zonder compensatie.
 • Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, evenals indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelf surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, evenals indien ten laste van opdrachtgever enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te onzer keuze:
 • De uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen onzerzijds t.o.v. opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook op te schorten, dan wel
 • Ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering onzerzijds van enige verplichting constante betaling te vorderen, dan wel
 • De overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden zijn en onverminderd elk ons verder toekomend recht.
 • De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente, vervolgens ter voldoening van de (buitengerechtelijke) kosten en ten slotte van de opeisbare facturen/vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur/vordering van Opdrachtnemer aan de wederpartij.

13 Garantie.

 • Voor alle door ons geleverde zaken geldt een garantie van twaalf maanden zulks met een maximum van 100.000 kilometer, op constructie- en/of materiaalfouten voor zover deze bij keuring in de zin van artikel 10 lid 1 niet hadden kunnen blijken. Bedoelde garantie houdt in dat alle defecte onderdelen door ons gratis te Helmond worden vervangen waarbij slechts de door ons gemaakte arbeidskosten aan opdrachtgever zullen worden doorberekend. De vervangen materialen worden ons eigendom zonder dat wij tot enige vergoeding aan de opdrachtgever zijn gehouden.
 • Opbouwen, banden en andere niet door ons vervaardigde onderdelen vallen buiten de garantie als bedoeld in lid 1. Op van derden betrokken onderdelen wordt door ons niet méér garantie gegeven dan ons door de desbetreffende leverancier wordt verleend.
 • De garantie geldt niet ingeval van overbelading of onjuiste gebruik alsmede de door ons geleverde zaken door of namens opdrachtgever zijn gebruikt onder omstandigheden en/of condities welke wezenlijk afwijken van die zoals in West-Europa te doen gebruikelijk. De garantie geldt evenmin bij i) verandering of reparatie welke buiten onze voorkennis en toestemming heeft plaatsgevonden, ii) ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken, iii) de schade is ontstaan doordat de Afnemer niet conform de door de opdrachtnemer gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld, iv) de schade is ontstaan door fouten/ onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn verschaft en/of voorgeschreven en v) de opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 • De garantie kan alleen door opdrachtgever worden ingeroepen.
 • Op leveranties van gebruikte voertuigen en/of gebruikte onderdelen is uitsluitend garantie van toepassing voor zover schriftelijk met Opdrachtnemer overeengekomen.

14 Aansprakelijkheid.

 • Onverminderd de garantiebepalingen als omschreven in artikel 10 sluit de opdrachtnemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer en/of diens werknemers.
 • Indien en voorzover er op de opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot factuurwaarde van de prestatie, met dien verstande dat de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk is dan voor een hoger bedrag waarvoor hij maximaal verzekerd is.
 • Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitgesloten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
 • Schending van octrooien, licentie en andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door ons vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • Daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten dan wel ander personeel die door of vanwege ons te werk zijn gesteld behoudens ingeval van opzet;
 • Overschrijding van de levertijd;
 • Daden of nalatigheden van derden.
 • De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen voor kosten, schaden en interessen die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvordering, welke door een derde tegen ons mocht worden ingesteld in verband met het bereiden van een voertuig van de opdrachtgever; de opdrachtgever is in dit geval gehouden om gevolg te geven aan een door ons uitgebrachte oproep in vrijwaring.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. De termijn waarbinnen de Opdrachtnemer tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, is beperkt tot zes maanden.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van haar personeel dan wel voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 • Op de opdrachtgever die stelt schade te hebben geleden als gevolg van een gebrek aan de zaak, rust de bewijslast dat zijn schade het gevolg is van het gebrek aan de zaak, dat sprake is van schade en dat sprake is van een gebrek.

15 Reparaties.

 • De in het kader van een reparatie vervangen onderdelen worden, zonder dat wij tot enige vergoeding daartoe zijn gehouden, ons eigendom.
 • Indien door ons, alvorens tot een reparatie wordt overgegaan, op verzoek van de opdrachtgever een expertiserapport wordt uitgebracht is opdrachtgever ter zake van deze expertise aan ons een vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de geraamde reparatiekosten tenzij de opdrachtgever ons opdracht geeft tot het uitvoeren van de desbetreffende reparatie.
 • Indien na uitvoering van aan Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het betreffende voertuig niet binnen één week na de kennisgeving is afgehaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het door Opdrachtnemer gehanteerde tarief. Het risico voor beschadiging en/of tenietgaan van het betreffende voertuig en/of onderdeel na de kennisgeving is voor rekening van de wederpartij.
 • Ingeval van reparatie of herstelling is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het door ons verrichtte of het door ons geleverde en zijn wij mitsdien niet gehouden tot inspectie of herstel van het overige van de te repareren of te herstellen zaak, behoudens onze verplichtingen uit hoofde van goed vakmanschap.

16 Overmacht.

 • De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar Overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
 • Indien de Opdrachtnemer door overmacht of enige andere buitengewone omstandigheid niet, niet tijdig of niet volledig in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren of deze geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In geen geval is de Opdrachtnemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • In geval van ontbinding als bedoeld onder 16.2 is de Opdrachtgever gehouden de in het kader van de Overeenkomst beschikbare Producten af te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.
 • Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid
 • Ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien
 • Die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, technische problemen, transportmoeilijkheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf, dan wel in het bedrijf van onze (toe)leverancier.

17 Beëindiging en annulering

 • Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de nakoming van betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit onverminderd alle overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten. Daarnaast kan Opdrachtnemer de overeenkomst onmiddellijke en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving beëindigen indien de opdrachtgever:
 • In gebreke blijft met de betaling van onbetwiste bedragen die ingevolgde de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd en opeisbaar zijn.
 • De klant de export beperkende wetten overtreedt of Opdrachtnemer dit redelijkerwijze vermoedt.
 • De Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, ook voor door haar verrichte werkzaamheden, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 • Annulering door de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien de Opdrachtnemer hierin toestemt. De Opdrachtgever is de Opdrachtnemer naast een vergoeding van tenminste 20% van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde Producten, alsdan niet be- of verwerkt tegen betaling van de kostprijs. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de Opdrachtnemer hiervan.

18 Privacy en vertrouwelijkheid

 • De gegevens van de opdrachtgever worden door ons verwerkt, waarvoor door de orderbevestiging tevens goedkeuring wordt gegeven. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen, voor zover het binnen het doel van de werkzaamheden van Opdrachtnemer valt. Voor zover het de verwerking van (persoons) gegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de AVG.
 • Jumbo Fabriek van Aanhangers en Opleggers is niet aansprakelijk voor enige vordering die de opdrachtgever of betrokkene instelt wegens een handeling of omissie van Opdrachtnemer voor zover een dergelijke handeling of omissie het gevolg is van het door Opdrachtnemer naleven van de wet op de aanwijzingen van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor de gevolgen van de AVG.

19 Toepasselijk recht en slotbepaling

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is toepasselijk het Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing op deze overeenkomst.
 • Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 • Ter informatie kan een Engelse versie van deze voorwaarden aan de opdrachtgever worden verstrekt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd deze voorwaarden zonder instemming van Opdrachtgever/ afnemer aan te passen.

Getekend te Helmond, 10-4-2019

P.J.M. Aalberse
Directeur Jumbo Fabriek van Aanhangers en Opleggers